About Us

महसूल अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून काम करतांना आपण राज्य शासनाच्या एकूण ३७ शासकीय विभागांपैकी २६ विभागांसाठी दररोज अनेक भिन्‍न भिन्‍न कायद्यांतर्गत काम करीत असतो.

प्रत्येक कामाबद्दल आपल्याला पुरेसे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यामुळे काहीवेळा अजाणतेपणाने आपल्या हातून चुका होतात. कधी कधी याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. या गोष्‍टींचा विचार करून, तातडीच्‍या वेळेला नेमके उत्तर मिळावे या दृष्‍टीकोनातून "महसूल गुरु" www.mahsulguru.in या संकेतस्थळाची निर्मिती केलेली आहे. यात महसूल, कुळकायदा, वारस विषयक, आणि न्‍यायदान विषयक अशी विषयनिहाय उपलब्‍ध करून देण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. "महसूल गुरु" www.mahsulguru.in हे संकेतस्थळ महसूल खात्‍यातील सर्वच स्‍तरावरील अधिकारी/कर्मचार्‍यांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे. डॉ. संजय कुंडेटकर बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए., एम.डी., पीएच.डी. उपजिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)

About Us !

Hello Friends Welcome To Mahsul Guru


Mahsul Guru is a Professional Blogging,Books,Gov Platform. Here we will provide you only interesting content, which you will like very much.


We're dedicated to providing you the best of Blogging,Books,Gov, with a focus on dependability and . Our About-us page was created with the help of the About-us Generator

We're working to turn our passion for Blogging,Books,Gov into a booming online website. We hope you enjoy our Blogging,Books,Gov as much as we enjoy offering them to you.


I will keep posting more important posts on my Website for all of you. Please give your support and love.

Thanks For Visiting Our Site

Comments