• View
Image

महसूल अधिनियमांतील सुधारित तरतुदी. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी | Mahsul Guru

Image

Right of pre-emption – अग्रहक्‍क

Image

वाढीव जमीन महसूल

Image

ईनाम-वतन जमिनी

Image

Legal Maxims

Image

मंडळ अधिकारी स्‍तरीय महसूल न्‍यायालयात दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे

Image

हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अन्‍वये झालेले बदल

Image

प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्‍युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय - Video | Mahsul Guru

Image

प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्‍युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय