आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌Mahsul Guru📌

इनाम/ वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश/परिपत्रके

 

इनाम/ वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश/परिपत्रके

(महार वतन वगळून)

१. दिनांक: २८.४.१९९२

 जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, परिपत्र- जा. क्र. पीटीके/कावि/२४३/११

 विषय: विविध वतने खालसा कायदा व त्‍या अनुषंगाने करावयाच्या कारवाई बाबत..

(फक्‍त लागू मजकूर खाली नमूद केला आहे)

 अस्तित्वात असणार्‍या सर्व प्रकारच्या वतनांपैकी देवस्‍थान वतन वगळता बाकी सर्व वतने खालसा झालेली आहेत.

खालसा झालेली वतने सदर कायद्‍यातील तरतुदीनुसार मालकी हक्‍काची किंमत घेऊन जमिनी मूळ वतनदारांना रिग्रँट करण्‍याच्‍या मुदती संपल्‍या आहेत.

 आता खालील तीन प्रकारची वतन जमिनींची प्रकरणे या कार्यालयाकडे आदेशासाठी कार्यवाहीसाठी सर्व तहसिलदारकडून प्राप्त होतात.

 १.तनदाराने वतन जमिनीच्‍या मालकी हक्काची किंमत भरलेली आहे. तथापि जमीन रिग्रँट करण्‍याचा आदेश निर्गमीत होन गावचे रेकॉर्ड दुरुस्त झालेले नाही.

 २.तनदाराने वतन जमिनीच्‍या मालकी हक्काची किंमत भरलेली प्रत्येक कायद्यात ठरवून दिलेल्या मुदतीत भारतेली नाही, तरीही सदर जमीन सरकारमा होऊन शासनाच्‍या आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही झालेली नाही.

 ३. ज्या वतन जमिनी नवीन अविभाज्य शर्तीवर रिग्रँट झालेल्‍या आहेत त्या जमिनी जुन्या शर्तीवर करणे व विकास परवानगी देणे.

 ४. नवीन अविभाज्य शर्तीवर ग्रँट झालेल्‍या जमिनींचे अनधिकृत हस्‍तांतरण नियमित करणे.

 वरील प्रत्येक मुद्‍द्‍यावर खातील प्रमाणे स्पष्टीकरण व सूचना देण्‍यात येत आहेत.

 (१) या विषयावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला असून त्‍यानुसार जर वतनदाराने मुदतीत मालकी हक्काची किंमत भरली असेल तथापि रिग्रँट आदेश झाले नसतील अशा प्रकरणांत या जमिनी रिग्रँट झालेल्या आहेत असे गृहीत धरून गावचे रेकॉर्ड दुरुस्त करणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकारच्या वतन जमिनी रिग्रँट करण्‍याचे जिल्‍हाधिकारी यांचे अधिकार तहसिलदार यांना यापूर्वीच प्रदान करण्‍यात आले असून ते काढून घेतलेले नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांत तहसिलदार रिग्रँट आदेश काढण्‍यास सक्षम असून गावचे दप्‍तर अद्‍ययावत करण्‍याची जबाबदारी त्यांची आहे.

 (२) याबाबत शासन परिपत्रक WTN/ १०८३/सीआर/८८६/ एल ५, दिनांक ४.२.१९८३ अन्‍वये प्रत्‍येक प्रकारच्या तनाच्‍या जमिनीबाबत सूचना दिलेल्‍या आहेत त्‍यांचे निरीक्षण करावे. यातील सुचनांनुसार प्रथम जमिनीच्‍या मालकी हक्‍काची किंमत मुदतीत न भरल्‍याबद्‍दल मीरकारजमा करण्याचे आदेश निर्गमीत करावेत व तद्नंतर जो व्यक्ती सदर जमीन अधिकृतरित्या हिवाटीत असेल त्या व्यक्‍तीस जमीन वरील परिपत्रकातील सुचनांनुसार मालकी हक्‍काची किंमत भरून घेऊन रिग्रँट करावी.

याचेही अधिकार तहसिलदार यांना असल्‍याने प्रस्‍तुत परिपत्रकातील सुचनांचा अवलंब करून अशी प्रकरणे निर्गत करावीत.

 सदर परिपत्रकातील पुढील मजकूर सध्‍या लागू नाही.

hœf 

२.  दिनांक १०.३.२०००

जमीन धारणाधिकार निर्मूलन कायदे- जमिनीचे हस्तांतरण- हस्‍तांतरण आणि विभागणीवरील निर्बंध

 इनाम/वतन जमिनीबाबत पूर्वी निर्गमित केलेले, खाली नमूद असलेले अठरा शासन निर्णय/परिपत्रके रद्‍द करून शासनाने दिनांक १०.३.२००० रोजी सर्वसमावेशक असे दहा पानी परिपत्रक  पारित केले आहे.

सदर दहा पानी परिपत्रक इंग्रजी भाषेत असून काही अधिकारी/कर्मचारी यांना त्‍याचा नेमका अर्थ लावता येत नव्‍हता. त्‍यामुळे उक्‍त परिपत्रकाचे कायदेशीर मराठी भाषेत स्‍वैर भाषांतर केले आहे. प्रत्‍येक मराठी परिच्‍छेदाखाली मूळ इंग्रजी परिच्‍छेद संदर्भासाठी दिला आहे.  

 महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग

परिपत्रक क्रमांक WTN 1099/CR 229/L 4, दिनांक- 10 मार्च, 2000

) शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.2451/49-IV, दिनांक: 18 ऑगस्ट, 1953.

) शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्रमांक PKA 1056/IV/L, दिनांक: 3 मे, 1957.

) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक PKA 1056 IV/108888 L,

     दिनांक: 11 नोव्हेंबर, 1957.

) शासन निर्णय, महसूल विभाग, 1059/47851/L, दिनांक: 31 मार्च 1959.

) शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग क्रमांक, PKA 1059 VL, दिनांक: 7 एप्रिल, 1959.

) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक VSC 1059/II/78263/L, दिनांक: 22 जून 1959.

) शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक VSC 1059 /138034/L, दिनांक: 11 मार्च, 1960.

) शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग क्रमांक PTL/1063/II /L, दिनांक: 19 जून, 1963.

) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक, BIW 1065/106173 II

    दिनांक: 6 ऑगस्ट 1965.

१०) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन क्रमांक MSC 1065/123188/ L,

       दिनांक: 20 नोव्हेंबर, 1965.

११) शासन, परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक MSC 1065/123188/L,

       दिनांक: 12 मे 1968.

१२) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक PTL 1068/27181/L-1,

       दिनांक: 24 जानेवारी, 1970.

१३) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक BIW 1071/71648 /L-1,

       दिनांक: 29 जून, 1971.

१४) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक BIW/ 3274/13043 /L-5,

       दिनांक: 6 जुलै, 1976.

१५) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक BIW 3078/24263/L-5,

      दिनांक: 17 नोव्हेंबर 1978.

१६) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक MSC 1969/54128 /L-5,

       दिनांक: 7 मे 1979.

१७) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक WTN/1083/CR 886/L- 5,      

       दिनांक: 4.2.1983.

१८) शासकीय परिपत्रक, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक BIW/1083/CR 593/L-5,

       दिनांक: 16.5.1985.

 

विविध जमीन धारणाधिकार निर्मूलन कायद्यांतर्गत, ज्‍या माजी वतनदार/माजी इनामदार यांनी उक्त कायद्यांद्वारे जेथे जमिनीची कब्‍जेहक्‍काची नजराणा रक्‍कम (occupancy price) विहित कालमर्यादेत भरली आहे त्‍यांना अशा जमिनी नवीन आणि अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान (regrant) करण्‍याच्‍या तरतुदी अस्तित्त्वात आहेत.

Under the various Land Tenure Abolition Laws provisions exist under which the land is regranted to Ex. Watandar/Ex, Inamdar or new and impartible tenure in all cases where the occupancy price is paid within the time limit prescribed for the purpose by the said laws.

ज्या प्रकरणांमध्ये विहित नजराना रक्कम अदा केली जाते त्या प्रकरणांमध्ये पुनर्प्रदान आदेश (regrant order) पारित झाल्यानंतर जमिनीचा धारणाधिकार देखील बदलला जाऊ शकतो.

The tenure of the land can also be changed after the regrant order is passed in cases where the amount as Nazarana prescribed for the purpose is paid.

अनेक प्रकरणांमध्ये माजी वतनदार/माजी इनामदार, यांच्याकडे असलेल्‍या मिनींची काही कारणास्तव हस्‍तांतरण परवानगीसाठी विनंती करतात. विविध धारणाधिकार निमूर्लन कायद्यांत याबाबत वेळोवेळी स्पष्टता दिली गेली आहे.

In several cases the ex. Watandar/ex. Inamdar come up with requests for permission for transfer of their lands on one or other grounds. The position in different laws has been made clear from time to time.

 यासाठी, संदर्भिय सर्व शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेशांचा सर्वसमावेशक संच एकाच ठिकाणी उपलब्‍ध करून देण्‍यासाठी उक्‍त प्रस्तावनेत नमूद केलेली सर्व परिपत्रके/ शासन निर्णय/आदेश रद्‍द करून सर्व तरतुदी एकाच परिपत्रकात उपलब्‍ध करून देण्‍याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे खाली वर्णन केल्याप्रमाणे विविध निमूर्लन कायद्यांमधील स्थिती स्पष्ट करताना शासनाला आनंद होत आहे-

It has been decided to have a comprehensive set of orders in one place for convenience of reference. In supersession of the orders quoted in the preamble. Government is therefore, pleased to clarify the position in different laws as described below-

 (I) द बॉम्बे परगणा आणि कुलकर्णी वतन निर्मूलन कायदा, १९५०

The Bombay Pargana and Kulkarni Watans Abolition Act, 1950

 बॉम्बे परगणा आणि कुलकर्णी वतन निर्मूलन कायदा १९५०, पश्चिम महाराष्‍ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये ..१९५१ रोजी अंमलात आला. सदर कायद्याच्या कलम () अन्वये पुनर्प्रदान केलेल्‍या वतन जमिनीच्या ‘‘नवीन शर्त’’ या धारणाधिकाराचे ‘‘सामान्य रयतवारी धारणाधिकारात (जुनी शर्त)’’ रूपांतर करण्यासाठी, नजराणा आकारणी संदर्भात, खालीलप्रमाणे अटी विचारात घेण्याच्या आहेत: 

The Bombay Pargana and Kulkarni Watans Abolition Act, 1950 came into force on 1.5.1951 in Western Maharashtra districts. As regard levy of nazarana for converting the new tenure of watan lands regranted under section 4(1) of the Act into ordinary rayatwari tenure, the conditions to be taken into consideration are as follows: -

 (i) जर अशी जमीन, शेती व्यतिरिक्त अन्‍य प्रयोजनासाठी वापरली जात असेल किंवा वापरायची असेल तर नजराणा रक्कम, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्के इतकी असली पाहिजे.

that the amount of nazarana should be equal to 50 per cent of the market value of the land if the land is or is intended to be used for a purpose other than agriculture.

 (ii) जर जमीन शेती प्रयोजनासाठी वापरा असेल किंवा वापरायची असेल तर, नजराणा रक्कम ‘‘आकारणीच्‍या २० पट’’ इतकी असली पाहिजे. तथापि, जर अशा जमिनीचा वापर कृषी व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी बदलला गेला असेल बॉम्बे जमीन महसूल संहिता, कलम ६५ अन्वये बाजार मूल्याच्या ५० टक्के आणि जमिनीच्या आकारणीच्‍या वीस पट यातील फरकाच्या बरोबरीचा दंड धारकास भरावा लागेल.

that the amount of nazarana should be equal to 20 times the assessment, if the land is or is intended to be used for agricultural purposes only provided that, if the agricultural use of land is subsequently changed for a purpose other than agriculture the holder shall be liable to pay under section 65 of the Bombay Land Revenue Code a fine equal to the difference between the 50 per cent of the market value and the twenty times the assessment of land.

 अशा रूपांतरणाच्‍या नोंदी अधिकार अभिलेखात दाखल केल्‍याचे सुनिश्चित केले पाहिजे.

ज्‍या प्रकरणांत वतनदारांनी कायद्याने विहित केलेल्या कालमर्यादेत कब्‍जेहक्‍काची किंमत अदा केली नाही परंतु ते वतनदार सदर वतन ज़मिनीत वैयक्तिकरित्या शेती करत आहेत, त्यांच्याकडून  जमिनीच्या पुनर्प्रदानाची रक्‍कम कायद्या विहित केलेल्या पध्‍दतीने वसूल करण्यात यावी.

It should be ensured that the necessary entries in the Record of Rights are taken as regards conversion. In the cases of watandar who did not pay the occupancy price within the time limit prescribed by law but are cultivating the watans land personally the occupancy price to be recovered for the regrant of their resumed lands is the same as that prescribed under the Act:

 . ज्या प्रकरणांमध्ये वतनदार पुनर्प्रदान केलेल्‍या वतन जमिनी धारण करीत आहेत, ते त्या जमिनींमध्‍ये प्रत्यक्ष शेती करणारे असल्यामुळे अशा जमिनी प्रदान करण्‍यास पात्र ठरतात, त्यांच्याकडून आकारणीच्‍या बत्तीस किंवा सव्वीस पट कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम वसूल करण्‍यात यावी. असावी. अशा जमिनी अधिकाऱ्यांना मोबदला म्‍हणून दिल्या गेल्या किंवा नेमून दिलेल्या नाहीत. In cases in which watandars who were holding the resumed watan lands, become entitled to the grant of these lands because of their being actual cultivators of the lands, the occupancy price to be charged from them should be thirty-two or twenty-six times the assessment according as the lands were or were not assigned for the remuneration of the officiators.

 ज्या प्रकरणांमध्ये प्रदान केलेल्‍या जमिनी पुनर्प्रदान करण्‍यासाठी ज्‍या व्यक्ती पात्र आहेत त्‍या म्‍हणजे, ज्यांनी जमिनींवर कूळ म्‍हणून कायमस्वरूपी हक्क संपादन केला आहे, त्‍यांच्‍यासाठी  आकारण्यात येणारी कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम, ते वतनदारांना देत असलेल्या खंडाच्‍या रकमेच्‍या सहा पट असणे आवश्यक आहे.

In cases in which persons entitled to the regrant of the resumed watan lands are these who had acquired permanent tenancy rights in the lands, the occupancy price to be charged should be six times the rent which they were paying to the watandars.

 इतर सर्व प्रकरणांमध्ये, कब्‍जेहक्‍काची किंमत अशा दराने आकारली जावी जी बिनभोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनींच्या विल्हेवाटीसाठी शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार आकारणीयोग्य असेल.

वरील आदेशांनुसार वतनदार, कायम कूळ आणि इतरांकडून वसूल करण्यायोग्य कब्‍जेहक्‍काची किंमत योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये वसूल केली जाऊ शकते.

In all other cases the occupancy price should be charged at such rates as would be leviable in accordance with the standing orders of Government for the disposal of unoccupied Government lands.

The occupancy price recoverable from the watandars, permanent tenants and others in accordance with the above orders may be recovered in suitable instalments.

 पुनर्प्रदान केलेल्‍या परगणा आणि कुलकर्णी वतन जमिनीवर वैयक्तिकरित्या शेती करणाऱ्या वतनदारांपैकी जे वतनदार अशा वतन जमिनी नवीन आणि अविभाज्‍य शर्तीवर घेण्‍यास तयार असतील तर, ज्या जमिनी अधिकार्‍यांना मोबदल्यासाठी प्रदान केल्‍या गेल्‍या नाहीत अशा जमिनींच्‍या कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम, आकारणीच्‍या सहा किंवा बारा पट अदा केली तर त्‍यांना अशा वतन जमिनी नवीन आणि अविभाज्‍य शर्तीवर देण्‍यात येतील.  

In cases where any of the Watandars, who are personally cultivating the resumed Pargana and Kulkarni Watan lands, pay occupancy price equal to six or twelve times the assessment according as the lands were not or were assigned for the remuneration of the officiators and agree to take the resumed watan lands on new and impartible tenure, they should be granted these lands on new and impartible tenure.

 ज्या प्रकरणांमध्ये वतनदारांनी आकारणीच्‍या २६ किंवा ३२ पट रक्‍कम कब्‍जेहक्‍काची किंमत म्‍हणून अदा केली असेल, त्या जमिनींचे प्रदान अनिर्बंधीत धारणाधिकाराने असेल.  

जेव्‍हा जमिनीचे प्रदान कायम कुळास खंडाच्‍या सहा पट रक्‍कम कब्‍जेहक्‍काची किंमत घेऊन केले असेल तेव्‍हा अशा जमिनी अहस्‍तांतरणीय आणि निर्बंधीत धारणाधिकाराने असणे आवश्यक आहे.

In cases in which occupancy price equal to 26 or 32 times the assessment is paid by the watandars, the grants of the lands should be on unrestricted tenure.

Where the grant of lands is made-to permanent tenants on payment of an occupancy price equal to six times the rent the land, should be on inalienable and impartible tenure.

 (II) द बॉम्बे सेवा इनामे (समाजास उपयुक्‍त) निर्मूलन कायदा, १९५३.

The Bombay Service Inams (Useful to Community) Abolition Act, 1953.

हा कायदा ..१९५४ रोजी अंमलात आला आणि तो पुणे आणि मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना लागू आहे (ठाणे, कुलाबा आणि रत्नागिरी जिल्हे वगळता)

हल सेवांच्या बाबतीत गावकऱ्यांना काही अडचणी आल्या आणि ग्रामपंचायतीला दिलेली आर्थिक मदत अत्यल्प होती. या अडचणींवर मात करण्यासाठी, विशेषत: जळगाव, धुळे, नाशिक आणि अहमदनगर, जिथे ‘हल इनाम मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होते, ग्रामपंचायतींना जोपर्यंत काही जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत ही समस्या सोडवणे शक्य होते. त्‍यामुळे खालील जमिनी उपलब्ध करून देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.

The Act came into force on 1.4.1954 and is applicable to all districts in Pune and Bombay Division (except 'the 'districts of Thane, Kulaba and Ratnagiri) Certain difficulties were experienced by the villagers in the matter of Hal services and the financial assistance given to Village Panchayat was meagre.

In order to overcome these difficulties particularly in Jalgaon, Dhule, Nashik and Ahmednagar in which Hal Inams had existed in a large scale unless some lands were made available to the Village Panchayats the problem it was considers could not be solved, it was decided to make available the following lands: -

 (१) बिनभोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनी

unoccupied Government lands

(२) परत घेतलेल्‍या हल इनाम जमिनी ज्‍या शासकीय जमिनी म्हणून विल्हेवाटीसाठी शासनाकडे उपलब्ध आहेत किंवा उपलब्‍ध असतील.

resumed Hal Inams, which are, or which will be available to Government for disposal as Government lands.

 पुनर्प्रदान हल इनाम जमिनी खालील श्रेणीतील होत्या: -

The resumed Hal inam lands were of the following categories: -

I) हल इनाम जमिनी ज्या वंशपरंपरागत होत्या आणि इनाम नष्ट झाल्याच्या तारखेला, मूळ प्राप्‍तकर्ता किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात होत्या (अधिकृतरित्‍या हस्‍तांतरीत करण्‍यात आलेल्‍या लोकांसह)

Hal inam lands which were held hereditarily and which were in the possession of the original grantees or their heirs (including authorised alienees if any) on the date of the abolition of Inams,

 II) हल इनाम जमिनी, ज्या इनाम संपुष्टात आणल्याच्या तारखेला गैर-वतनदारांच्या (परीया किंवा त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीच्‍या) ताब्यात होत्या आणि ज्यांच्या बाबतीत कोणतेही धारक उपलब्‍ध नाहीत किंवा उपलब्‍ध होण्याची शक्यता नाही.

Hal inam lands which were in the possession of non-watandars (Parias or outsiders) on the date of the abolition of the Inams, and in the case of which no holders are forthcoming or are likely to be forthcoming.

 III) हल इनाम जमिनी, ज्या शासनाकडे पुनर्विलोकन कामी किंवा शासन मान्‍यता न मिळाल्‍यामुळे हलकर्‍यांना तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत.

 उक्‍त II आणि III अंतर्गत येणार्‍या जमिनी ग्रामपंचायतींना किंवा इतरांना हल सेवांसाठी वाटप करण्यासाठी त्वरित उपलब्ध आहेत.

 उक्‍त I श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींबाबत, त्‍यांचे धारक यांना, बॉम्बे सेवा इनामे (समाजास उपयुक्त) निर्मूलन कायदा १९५३, कलम अन्‍वये, दिनांक ३१.३.१९५९ रोजी किंवा त्यापूर्वी कब्‍जेहक्‍काची विहित किंमत भरून त्यांचे पुनर्प्रदान मिळण्याचा हक्क आहे. परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये धारकाने विहित मुदतीत आवश्‍यक कब्‍जेहक्‍काची किंमत अदा केली नाही किंवा चौकशीत अशा जमिनी श्रेणी I अंतर्गत नसून श्रेणी II अंतर्गत येत असल्याचे आढळून येईल आणि अशा प्रकरणांमध्ये पुनर्प्रदान केलेल्या इनाम जमिनी शासकीय जमिनी म्हणून विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध असतील,

Hal inam lands which had on reversion or lapse to Government been granted or leased temporarily to Halkaris for the performance of the services.

The lands falling under II and III should be available immediately for allotment to Village Panchayats or others for Hal Services.

Regarding lands falling under category I, the holders are entitled to their regrant under section 5 of the Bombay Services (Useful to Community) Abolition Act 1953 on payment of the prescribed occupancy price on or before 31st March 1959. But in many cases the holders may not pay the necessary occupancy price within the prescribed time or the lands may on enquiry be found to be falling under category II and not under category I, and in these cases the resumed inam lands would be available for disposal as Government lands.

 2. (ब) या व्यतिरिक्त, काही शासकीय पडीक जमिनी आहेत ज्या विशेषत: हलकर्‍यांना, जमीन महसू अदा करण्‍याच्‍या अटीवर तात्पुरत्या स्वरुपात वहिवाटीसाठी देण्‍यात आल्‍या आहेत किंवा भाडेपट्‍ट्‍याने देण्‍यात आल्‍या आहेत. या सर्व जमिनी ग्रामपंचायतींना किंवा ग्रामस्थांच्या तदर्थ संस्थांना हल सेवांसाठी मंजूर केल्या जाव्यात.

In addition, there are some Government waste lands specially assigned or leased temporarily to Halkaris on payment of land revenue. All these lands should be available for being granted to the Village Panchayats or ad hoc bodies of villagers for Hal services.

 3. जळगाव, धुळे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये सेवांसाठी वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बिन भोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनी किंवा पुनर्प्रदान हल इनाम जमिनींची व्याप्ती मोठी नाही, परंतु असे दिसते की, काही बाबतीत किमान हलकऱ्यांच्या सेवेची व्यवस्था करणे शक्य होईल आणि या जिल्ह्यांतील काही गावांतील ग्रामस्थांची गैरसोय दूर करण्यासाठी, उपलब्ध जमिनींचा वापर हलकऱ्यांच्या सेवांसाठी वाटप करण्यासाठी करता येईल. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला की, या जिल्ह्यांमध्ये बिन भोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनी किंवा पुनर्प्रदान केलेल्या हल इनाम जमिनी आहेत, ज्या विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध होतील त्या शासकीय जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर नमूद केलेल्या निर्देशांनुसार हल सेवांसाठी वाटप कराव्यात.

निर्मूलन कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीला त्याची पुनर्प्रदान इनाम जमीन परत देण्यात आली आहे तो उक्‍त कायद्याच्या कलम २(१)(डी) च्या अर्थाने कायदेशीर धारक असल्याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे.

The extent of unoccupied Government lands or resumed Hal inam lands available for allotment for services in the districts of Jalgaon, Dhule, Nashik and Ahmednagar is not large, but it appears that in some cases at least it will be possible to arrange for the services of Halkaris and to remove the inconvenience felt by villagers of some villages in these districts, if the available lands are used for allotment for Hal services. It was, therefore, decided that in these districts unoccupied Government lands or resumed Hal Inam lands which have been or which will become available for disposal as Government lands should be allotted by the Collectors for Hal services in accordance with the instructions stated above. It was also necessary to ensure that every person who has been regranted his resumed inam land in accordance with the abolition act was a lawful holder within the meaning of Section 2(1)(d) of the above act, entitled to the regrant of the resumed lands.

आवश्यक असल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांनी धारकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या पुनर्प्रदानाचे आदेश रद्द करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

If necessary, the Collector are required to take steps for cancellation of the orders for regrant of the lands in cases of persons other than the holders.

 4. ज्या गावात ग्रामपंचायती आहेत त्या गावांमध्ये हल सेवांच्या कामगिरीची व्यवस्था ग्रामपंचायतींनी करावी. पुनर्संचयित किंवा बिन भोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतींना प्रदान करण्‍यात येऊ नयेत तर त्या फक्‍त व्यवस्थापनासाठी त्यांच्याकडे सोपवाव्यात.

सेवा इनामधारकांना दिलेली मुदत ३१.३.१९५९ रोजी संपली असेल आणि यापैकी अशा जमिनी कायद्याच्या कलम () अन्वये धारकांना पुनर्प्रदान करण्‍यात आल्‍या नसतील तर त्‍या शासनाकडे निहीत होतील आणि त्यांची विल्हेवाट शासकीय पडीक जमिनी म्‍हणून लावली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये अशा जमिनी, कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम म्हणून खालील रक्कम भरण्यास इच्छुक असणार्‍या व्यक्तींना प्रदान करावी.

In villages in which there are Village Panchayats arrangements for the performance of the Hal services should be made by the Village Panchayats. The resumed or unoccupied Government lands should not be vested in village panchayats but should be handed over to them for management. In case the time allowed for the holders of the service Inams has expired on 31st March 1959 and such of these lands have not been regranted to the holders under Section 5(8) of the Act they have vested in Government and are to be disposed as Government waste lands. In such cases the land should be granted to persons who are willing to pay the following amounts as occupancy price for the grant of the lands.

जर जमीन प्रत्‍यक्ष ताब्यात असलेली व्यक्ती सेवा इनाम धारक असल्यास, कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम आकारणीच्या २६ पट असावी.

जर जमीन प्रत्‍यक्ष ताब्यात असलेली व्यक्ती सेवा इनाम धारक नसेल परंतु त्याने जमिनीवर कायमस्वरूपी कुळ हक्क संपादन केला असेल, तर तो अशा जमिनीच्या संबंधात जो खंड देत असेल त्‍या खंडाच्‍या सहा पट कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम देणे आवश्यक असेल.

इतर सर्व प्रकरणांमध्ये कब्‍जेहक्‍काची किंमत, बिन भोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनीची विल्‍हेवाट लावतांना शासनाच्‍या स्‍थायी आदेशान्‍वये ठरविलेल्‍या किंमतीप्रमाणे सेल तितकी आकारणी करता येईल.

The occupancy price chargeable should be 26 times the assessment if the person in actual possession was the holder of the service inam.

If the person in actual possession was not a holder of the service inam but had acquired permanent tenancy rights in the lands, he should be required to pay an occupancy price equal to six times the rent which he was paying in respect of the land.

In all other cases the occupancy price should be such as would be leviable in accordance with the standing orders of Government for the disposal of unoccupied Government lands.

 सेवाधारक इनाम, कायमस्वरूपी कुळ किंवा कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम अदा केल्यावर जमिनी देण्यास पात्र असलेल्या इतर व्‍यक्‍तींना, कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये भरण्याची मुभा देण्यात यावी. जेथे जमीन प्रत्‍यक्ष ताब्यात असलेल्या व्यक्तीच्‍या जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा संबंध आहे तेथे, जर त्यांना कब्‍जेहक्‍काची किंमत भरण्‍याची नोटीस दिल्यानंतर दोन महिन्यांच्‍या आत त्‍यांचे उत्तर न मिळाल्यास, अशा जमिनीची विल्‍हेवाट, बिनभोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनींची विल्हेवाट लावण्‍यासाठी शासनाने पारीत केलेल्‍या स्थायी आदेशानुसार लावण्‍यात यावी.

ज्या व्यक्‍तींना जमीन प्रदान करायची आहे त्‍याला शासकीय पट्‍टेदार समजण्‍यात यावे आणि त्‍याला कब्‍जेहक्‍काची संपूर्ण रक्‍कम आणि आकारणीच्‍या दिडपट भाडे भरावे लागेल.

The holders of service Inams, permanent tenants or other entitled to the grant of lands on payment of occupancy price should be allowed to pay the occupancy price in suitable instalments. So far as disposal of lands to the cultivators in actual possession is concerned if no reply is received within two months of the notice to him the land. should be disposed of according to the standing orders of Government for the disposal of occupied Government lands.

The person to whom, the land should be granted is to be treated as Government lessee and should be required to pay the whole occupancy price and rent equal to 11/2 times the assessment.

III. द बॉम्बे विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करणेबाबत कायदा, १९५५

The Bombay Merged Territories Miscellaneous Alienations Abolition Act, 1955.

हा कायदा १.८.१९५५ रोजी अंमलात आला आणि तो पूना आणि बॉम्बे विभागातील विलीन झालेल्या प्रदेशांना लागू आहे. या कायद्यांतर्गत विविध किरकोळ दुमाला जमीन धारकांना दिलेली मुदत ३१.७.१९६५ रोजी संपुष्‍टात आली आहे आणि ज्या जमिनी पुनर्प्रदान करण्‍यात लेल्या नाहीत, त्यांची शासकीय जमीन म्हणून विल्हेवाट लावायची आहे.

जमिनींवर प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या व्यक्तींनी जर कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम म्‍हणून खालील किंमत अदा केली तर त्‍यांना अशा जमिनी प्रदान केल्या पाहिजेत.

This Act has come into force on 1.8.1955 and it is applicable to the Merged Territories and Areas in the Poona and Bombay Division. The time allowed to the alienees and inferior holders of miscellaneous alienations under the Act has expired on 31st July, 1965 and where the lands have not been regranted to the said persons are to be disposed of as Government lands. The lands should be granted to persons who are in actual possession thereof provided they pay the following amount as occupancy price for the grant of the lands: -

 अ) अशी जमीन प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये असलेली व्यक्ती जर दुमाला धारक किंवा इनामदार असल्यास कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम आकारणीच्या २६ पट असावी.

The occupancy price chargeable should be 26 times the assessment if the person in actual possession was the alienee or the inamdar of the alienated land.

 ब) अशी जमीन प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये असलेली व्यक्ती जर दुमाला धारक किंवा इनामदार नसेल, परंतु त्याने जमिनीवर कायमस्वरूपी कुळ हक्क संपादन केला असेल, तर तो अशा जमिनीच्या मोबदल्यात देत असलेल्‍या खंडाच्‍या सहा पट कब्‍जेहक्‍काची किंमत देणे आवश्यक आहे.

If the person in actual possession was not the alienee of the alienated land, but had acquired permanent tenancy rights in the land, he should be required to pay occupancy price equal to six times the rent which he was paying in respect of the land.

 ) इतर सर्व प्रकरणांमध्ये कब्‍जेहक्‍काची किंमत, बिन भोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनीची विल्‍हेवाट लावतांना शासनाच्‍या स्‍थायी आदेशान्‍वये ठरविल्‍या किंमतीप्रमाणे सेल तितकी आकारणी करता येईल.

In all other cases the occupancy price should be such as would be leviable in accordance with the standing orders of Government for the disposal of unoccupied Government lands.

 2. दुमाला जमीन धारक, कायमस्वरूपी कूळ किंवा कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम अदा केल्यावर जमिनी देण्यास पात्र असलेल्या इतर व्‍यक्‍तींना, कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये भरण्याची मुभा देण्यात यावी. जेथे जमीन प्रत्‍यक्ष ताब्यात असलेल्या व्यक्तीच्‍या जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा संबंध आहे तेथे, जर त्यांना कब्‍जेहक्‍काची किंमत भरण्‍याची नोटीस दिल्यानंतर दोन महिन्यांच्‍या आत त्‍यांचे उत्तर न मिळाल्यास, अशा जमिनीची विल्‍हेवाट, बिनभोगवट्‍याच्‍या शासकीय जमिनींची विल्हेवाट लावण्‍यासाठी शासनाने पारीत केलेल्‍या स्थायी आदेशानुसार लावण्‍यात यावी.

The alienees of alienated land, permanent tenants or others entitled to the grant of lands on payment of occupancy price should be allowed to pay the occupancy price in suitable instalments. In cases where the reply is not received within a period of two months from the date of notice to the cultivator in actual possession, the land should be disposed of according to standing orders to Government, for the disposal of unoccupied Government lands.

ज्‍या व्‍यक्‍तीला जमीन पुनर्प्रदान केली आहे आणि त्‍याच्‍याकडून संपूर्ण कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम वसूल करणे बाकी आहे, अशा व्‍यक्‍तीकडून कब्‍जेहक्‍काची संपूर्ण किंमत वसूल होईपर्यंत त्‍याला शासकीय   पट्‍टेदार मानले जाईल. संबंधित व्यक्तीने, ज्या तारखेपासून जमीन पूर्णपणे शासनाकडे निहित झाली त्या तारखेपासून जमीन प्रत्‍यक्षपणे पुनर्प्रदान झाल्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी, जमिनीच्या आकारणीच्‍या दिडपट रक्‍कम भाडे म्‍हणून देणे आवश्यक आहे.

Where the whole occupancy price remains to be recovered the person to whom the land is regranted should be treated as Government lessee till such time the whole price is recovered. The persons concerned should be required to pay rent equal to 11/2 times the assessment on the land for the period commencing from the date on which the lands vested in Government absolutely to the date of its actual regrant.

 ज्या व्यक्तीला जमीन पुनर्प्रदान करण्यात आली असेल, ती व्यक्ती कायमस्वरूपी कुळ असेल तर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम २९ (जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींचे वर्ग) अन्‍वये त्‍याचा भोगवटाधिकार वर्ग दोन असावा, शासन निर्णय, महसूल आणि वन विभाग क्रमांक ७९०७/३३-III, दिनांक २६.८.१९४७, परिच्छेद अन्‍वये अशी जमीन धारणाधिकार वर्ग एक मध्ये खालील अटी व शर्तींच्या अधीन परिवर्तनीय असेल.

If the person to whom the land is regranted, it happens to be permanent tenant the occupancy should be of class II for purposes of Section 29 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 being convertible to class I, as per orders contained in para 2 of the Government Resolution, Revenue and Forests Department No. 7907/33.III, dated 26th August, 1947. The terms and conditions subject to which the land is to be granted should be follows: -

 अ) दुमाला धारकाने म्हणजेच इनामदाराने (जो जमिनीवर प्रत्‍यक्ष ताबा असलेली व्यक्ती आहे) विहित कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम अदा केली आहे तेथे प्रदान केलेली जमीन नवीन आणि अविभाज्य शर्तीवर (म्हणजे प्रतिबंधित सत्ताप्रकार) सेल.

Where the alienee i.e., inamdar (who is the person in actual possession) pays prescribed occupancy price, the grant should be on new and impartible tenure (i.e. restricted tenure).

 ) जेथे दुमाला धारक व्यक्ती, आकारणीच्‍या वीस पट रक्‍कम (कब्‍जेहक्‍काच्‍या रकमे व्यतिरिक्त) नजराणा अदा करेल तेथे असे प्रदान अनिर्बंध सत्ताप्रकार सेल.

Where the alienee pays (in addition to occupancy price) Nazarana equal to 20 times the assessment, the grant should be on unrestricted tenure.

 ज्या प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी कूळ किंवा प्रत्‍यक्ष ताबा असलेल्या इतर व्यक्तींना जमीन प्रदान केली गेली असेल तर, असे प्रदान आवश्यक ती कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर नवीन आणि अविभाज्य शर्तीवर सेल. अशा जमिनीचे जुन्‍या शर्तीमध्‍ये रूपांतरशासनाच्या स्थायी आदेशांनुसार केले जाईल.

In cases where the permanent tenants or other person who are in actual possession are granted the land, the grant to such person shall be on new and impartible tenure on payment of requisite occupancy price, the conversion of such land on new tenure to that on old tenure being governed by the standing orders of Government.

 (IV) मुंबई, गावची कनिष्‍ठ वतने निर्मूलन कायदा, १९५८

The Bombay, Inferior Village Watans Abolition Act, 1958.

हा कायदा १.२.१९५९, १.८.१९५९, १.८.१९६० आणि १.२.१९६२ रोजी मुंबई, पूना आणि औरंगाबाद विभागातील जिल्ह्यांमध्ये लागू झाला. वतनदारांनी कायदा लागू झाल्यापासून सहा वर्षांच्या कालावधीत कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम भरणे आवश्यक होते. या कायद्याच्या तरतुदींन्‍वये माजी वतनदार यांना अहस्‍तांतरणीय आणि अविभाज्य सत्ताप्रकाराने जमिनी पुनर्प्रदान केल्‍या गेल्‍या.  

This Act has come into force on 1.2.1959, 1.8.1959, 1.8.1960 and 1.2.1962 in the Districts in Bombay, Poona and Aurangabad Division. The watandars were required to pay occupancy price within a period of six years from the commencement of the Act. The lands resumed under the provisions of the said Act are regranted to Ex. Watandars on an inalienable and impartible tenure and subject to the subsisting lawful rights of the alienees.

जर जमिनीचा वापर शेती व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी करायचा असेल तर बाजार भावाच्‍या (चालू रेडी रेकनर) ५० टक्‍के रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर जिल्‍हाधिकारी यांना उक्‍त शर्त कमी करता येईल. अन्‍य कारणांसाठी इतर प्रकरणात आकारणीच्‍या दहा पट रक्‍कम अदा केल्यावर उक्‍त शर्त कमी करता येईल.  

माजी वतनदारांच्या मालकीची जमीन विकण्याची परवानगी देतांना, खरेदीदार शेतकरी किंवा सहकारी संस्‍था किंवा सार्वजनिक उपयोगिता संस्‍था असेल याची खात्री करण्‍यात यावी.

जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर होणारी प्रकरणे खालीलप्रमाणे आहेत: -

The conditions of inalienability and impartibility can be relaxed by the Collector on payment of amount equal to 50% of the market value of the land if the land is or is intended to be used for a purpose other than agriculture and 10 times the assessment in other cases. The request for permission to sell the land held by Ex-Watandars should be considered provided purchasers are agriculturists or Cooperative. Societies or Public utility concerns. The types of cases which should weigh with the Collectors are as follows: -

(i) अर्जदाराने दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमिनीची मशागत केली आहे आणि जमिनीत सुधारणा करूनही तो शेती करू शकत नाही किंवा शेती करू इच्छित नाही किंवा या कारणास्तव त्याने गाव सोडले आहे, तो कायमस्वरूपी शेती करण्यास अक्षम आहे किंवा महिला असल्यामुळे किंवा अन्‍य  कारणामुळे वैयक्तिकरित्या किंवा अन्‍य प्रकारे शेती करण्‍यास सक्षम नाही.

The applicant has tilled the land for more than 10 years and in spite of making improvements cannot or does not wish to cultivate it for reasons that he has left the village ceased to be a cultivator, is permanently rendered incapable of cultivating it or being land lady cannot for one reason or other cultivate it personally by any means.

 (ii) जर अशी जमीन औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमाद्वारे शेती प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल आणि जर हस्तांतरण कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या लाभासाठी होत असेल किंवा एखाद्या सहकारी शेती संस्थेला जमीन आवश्यक असेल तर.

If the land is required for an agricultural purpose by industrial or commercial undertaking and if the transfer is for the benefit of any educational or charitable institution or if the land is required by a cooperative farming society.

(iii) जर जमीन दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्‍याच्‍या अंमलबजावणीसाठी विकली जात असेल किंवा संहितेच्या तरतुदींखालील जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी विकली जात असेल किंवा कोणत्याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक प्रयोजनासाठी विकली जात असेल किंवा  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार अन्‍य कारणासाठी विकली जात असेल तर अशा सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

If the land is being sold in execution of a decree of a Civil Court or for the recovery of arrears of land revenue under the provisions of the Code or if the land is being sold bonafide for any non-agricultural purpose for any sufficient reason within the discretion of Collector. In all such cases prior approval of Government must be taken.

जमीन भेट म्हणून देण्‍याच्‍या सर्व प्रकरणांमध्ये, सदर जमीन ज्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या लाभात भेट म्‍हणून देण्‍यात आली असेल त्‍याने त्‍या जमिनीचा वापर, भेट ज्‍या प्रयोजनासाठी देण्‍यात आली आहे त्‍याच प्रयोजनासाठी करण्‍यात येईल असे विहीत कायदेशीर नमुन्‍यात लेखी देण्‍याचे कबूल केले असेल तर जिल्हाधिकारी परवानगी देऊ शकतात. जर अशा जमिनीचा वापर भेटीच्‍या प्रयोजनाव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य प्रयोजनासाठी केल्‍यास, शासन अशी जमीन, संबंधिताला तीन महिन्यांची अगाऊ नोटीस दिल्यानंतर, कोणत्याही नुकसान भरपाई शिवाय जप्त करू शकेल.

In all cases of gift of land, Collector may grant permission subject to the condition that the alienee is agrees in writing in the proper legal form to use it for the purpose for which it is gifted. Government may forfeit the land without any compensation after giving 3 months’ notice for forfeiture, if it is unauthorisedly used for other purposes.

 जेव्‍हा जमिनीच्या अदलाबदलीचा संबंध असेल तेव्‍हा अशी अदलाबदल समान प्रतीच्‍या जमिनींची किंवा समान किंमतीच्‍या जमिनींची आणि त्याच कुटुंबातील सदस्याने वैयक्तिकरित्या त्‍यात लागवड केली असेल किंवा त्या बदल्यात घ्यायची प्रस्तावित जमीन जवळजवळ समान किंमतीची असेल आणि त्याच गावात स्थित दुसर्‍या जमीन मालकाच्या मालकीच्या आणि त्‍याने  वैयक्तिकरित्या शेती केलेली असेल तर जिल्हाधिकारी अशा अदलाबदलीला परवानगी देऊ शकतील.  

So far as exchange of land is concerned the Collector may grant permission, if the land is of equal or may be equal value owned and cultivated personally by a member of the same family or the land proposed to be taken in exchange is of nearly equal value situate in the same village owned and cultivated personally by another land owner.

जर जमिनीचे हस्‍तांतरण विक्री, भेट किंवा अदलाबदल करून होणार असेल तर अशा जमिनीच्‍या आकारणीच्‍या दहा पट रक्‍कम भरून घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी, अशा हस्‍तांतरणानंतर अशा जमिनीचा उपयोग हस्‍तांतरितीने फक्‍त शेती प्रयोजनासाठीच करण्‍यात यावा या अटीवर प्रतिबंधीत सत्ताप्रकाराने धारण करण्‍यास परवानगी द्‍यावी.   

विक्री किंवा इतर प्रकरणांमध्ये, जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रक्कम भरून विक्री इत्यादी परवानगी दिली जाऊ शकते.

Where the transfer of land by sale, gift or exchange to take place, the Collector should permit the sale on the applicant paying an amount equal to 10 times the assessment provided the land after transfer is to be used for agricultural purpose only and is to be held by the transferee on the same restricted tenure.

In other cases, the sale etc. may be permitted on payment of 50 percent of the market value of the land.

 जर अर्जदार, प्रतिबंधीत धारणाधिकाराचे अप्रतिबंधित धारणाधिकारामध्‍ये रूपांतर करू इच्छित असेल तर अशी परवानगी फक्‍त निवासी किंवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी भरीव इमारत बांधण्यासाठी असेल तरच मंजूर केले जावे. ज्या अटी व शर्तींवर अशी परवानगी दिली जावी त्या खालीलप्रमाणे आहेत:-

If the applicant. wants conversion of tenure from restricted to unrestricted, it should be granted only if the conversion is intended for constructing a substantial building for residential or industrial purposes. The terms and conditions on which permission should be granted are as follows: -

(i) ज्या उद्देशासाठी अर्ज केला आहे तो उद्‍देश वाजवी वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर अशी जमीन कोणतीही भरपाई न देता आणि तीन महिन्यांची जप्तीची अगाऊ नोटीस दिल्यानंतर शासनाकडे जप्त होण्‍यास पात्र असेल.

If the purpose for which the application is made is not fulfilled within the reasonable time, the land will be forfeited to Government without any compensation and and after giving 3 months’ notice for forfeiture.

(ii) माजी कनिष्‍ट वतनदाराने त्‍याच्‍या जमिनीबाबतची हस्‍तांतरणास प्रतिबंधाची अट शिथिल करण्यासाठी परवानगी मागितल्‍यास, त्‍याला जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्‍के रक्‍कमेतून, धारकाने किंवा त्‍याच्‍या पूर्वजांनी अदा केलेली कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम वजा करून उर्वरीत रक्‍कम रूपांतरण मूल्य म्हणून अदा करावी लागेल.

अशी परवानगी देतांना, ज्या गावात ही जमीन स्थित आहे किंवा त्‍या गावाच्‍या पाच किलोमीटरच्या परिघात असलेल्‍या गावातील इतर कोणतीही मागासवर्गीय व्यक्ती, अशी जमीन ज्‍या अमागास वर्गीय व्‍यक्‍तीला खरेदी द्‍यायची आहे त्‍याच समान मोबदल्यात ती जमीन खरेदी करण्यास तयार नाही याची खातरजमा केली पाहिजे.

The holder should pay as conversion value a sum equal to 50% of the Market value of the land minus the occupancy price or already paid by him or his predecessor in title, while granting permission for relaxation of condition of inalienability and impartibility for the purpose of sale of Ex-Inferior Village watan land.

it should be ascertained that no other backward class person from the village in which the land is situated or within a radius of five kilometres thereof is willing to purchase the land on the same consideration on which land is intended to be sold to the non-backward class person.

 3. ज्या प्रकरणांमध्ये वतनदार किंवा अनधिकृत धारक, प्रदान केलेल्‍या वतन जमिनींच्या संदर्भात कब्‍जेहक्‍काची किंमत अदा करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत अशा जमिनी, जमिनीवर प्रत्‍यक्ष ताबा असणार्‍या वतनदारांना किंवा अधिकृत धारकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील अटींवर द्‍याव्यात:

In cases where the Watandars or unauthorised holders failed to pay the occupancy price in respect of the resumed watan lands, the Collectors should regrant the lands to the watandars or authorised holders in their actual possession on the following conditions: -

 i) कब्‍जेहक्‍काची किंमत, कायद्याच्या कलम किंवा मधील तरतुदींनुसार वतनदार किंवा अधिकृत धारकास जमीन पुनर्प्रदान करण्यासाठी अदा कराव्‍या लागणार्‍या किंमती प्रमाणे असावी:

The occupancy price to be paid should be the same as that which the watandar or authorised holder would have been required to pay for the regrant of the land in accordance with the provisions of section, 5 or 6 of the Act:

 

ii) कब्‍जेहक्‍काच्‍या किमतीचा भरणा योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये केला जाऊ शकतो जो जिल्‍हाधिकारी  जमीन पुनर्प्रदान करतांना निश्चित करू शकतील.

Payment of occupancy price may be made in suitable instalments which the Collector may fix at the time of the regrant of the land.

 iii) अनुदानधारकाने, ज्या तारखेपासून जमीन शासनाकडे पूर्णत: निहित झाली आहे त्या तारखेपासून तिच्या प्रत्‍यक्ष पुनर्प्रदानापर्यंतच्या कालावधीसाठी जमिनीच्या आकारणीच्‍या दिड पट भाडे देखील द्यावे.

The grantee should also pay rent equal of 11/2 times the assessment on the land for the period commencing from the date on which the land vested in Government absolutely to the date of its actual regrant.

 4-अ- त्यानंतर, शासनाकडे निहित असलेल्‍या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्‍यकता  आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २०.७.१९७९ रोजी विशेष दिवाणी अर्ज क्रमांक २१७७/७८, (कोंढाळकर वि. राज्य) आणि इतर अर्ज प्रकरणातील निकालपत्रात नोंदविलेली निरीक्षणे लक्षात घेऊन, शासनाने, जिल्‍हाधिकारी यांनी मुंबई, गावची कनिष्‍ठ वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ अन्‍वये जमिनींच्‍या हस्‍तांतरणास परवानगी देण्‍यासाठी सादर केलेल्‍या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्‍तांना प्रदान केले आहेत.  

Subsequently, taking into consideration the need to decentralise the powers vested in the Government and observation made by the Hon. High Court Bombay in the Judgement dated 20th July, 1979 in Special Civil Application No.2177/78 and other applications (Kondhalkar V/s State), the Government has delegated its powers to the Divisional Commissioner to accord sanction to the proposals submitted by the Collectors for the alienation of the lands under The Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958.

 (V) महाराष्‍ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा १९६२

The Maharashtra Revenue Patel (Abolition of Office) Act. 1962

हा कायदा दिनांक १.१.१९६३ रोजी अंमलात आला. तो महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांना लागू होतो. सर्व मुलकी पाटील वतन उपरोक्त दिवशी रद्द करण्यात आले आणि अशा वतन जमिनी त्या वतनदार किंवा इतरांना या कायद्‍याच्‍या कलम ५, ६ किंवा ९ अन्‍वये पुनर्प्रदान करेपर्यंत शासनाकडे निहीत झाल्‍या आहेत.

कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम अदा करण्याची अंतिम तारीख ३१.७.१९६९ होती. अशा जमिनी नवीन आणि अविभाज्‍य शर्तीवर प्रदान करण्‍यात आल्‍या.

This Act has come into force from 1st January, 1963 and applies to all districts in Maharashtra all Patel Watans were abolished on aforesaid day and the watan lands stood resumed and vested in Government till they are regranted to watandars and others in accordance with the provisions of sections 5, 6 or 9 of the Act.

The last date for payment of Occupancy price was 31.7.1969. The lands are granted on new and impartible tenure.

 जर अशी जमीन कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरात आणायची असेल आणि वतनदार किंवा अनधिकृत धारकाने जमिनीच्या बाजारभावाच्या ५० टक्‍के रक्कम अदा केल्यास, हस्‍तांतरणास प्रतिबंध आणि विभाज्‍यतेची शर्त शिथिल केली जाऊ शकेल.

आणि इतर बाबतीत आकारणीच्‍या वीस पट रक्‍कम अदा करावी लागेल. तथापि, जर जमिनीचा कृषी वापर नंतर बदलला गेला असेल तर, जमीन धारक जमीन महसूल कायद्यानुसार जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्के रकमेतुन त्‍याने आधी अदा केलेली आकारणीच्‍या वीस पट रक्‍कम वजा करून उर्वरीत रक्‍कम दंड म्‍हणून रण्‍यास पात्र ठरेल.

The condition of inalienability and impartibility is relaxable provided the watandar or an unauthorised holder pays 50% of the market value of the land.

if the land is or is intended to be used for any non-agricultural purposes, and twenty times the assessment on the land in other cases, provided that if the agricultural use of an land is subsequently altered, the holder is to be made liable to pay under the Land Revenue Law a fine equal to the difference between 50 per cent of the market value of the land and twenty times the assessment already paid.

ज्या प्रकरणांमध्ये पाटील वतन जमिनी परत घेतलेल्‍या तारखेला वतनदार किंवा अधिकृत धारकांच्या ताब्यात असतील आणि वतनदार किंवा अधिकृत धारक विहित कालावधीत कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम भरू शकले नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये, जिल्हाधिकारी उक्त व्यक्तींना त्यांच्या प्रत्‍यक्ष ताब्यामध्ये असलेल्‍या जमिनी खालील अटींवर प्रदान करू शकतील.

In cases where resumed Patil Watan Lands are in the possession of watandars or authorised holders on the date of their resumption and vest in Government as a result of the failure of the watandars or authorised holders to pay the Occupancy Price within the stipulated period, the lands may be granted by the Collector to the said persons in their actual possession on the following conditions: -

 i) अदा करावयाची कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम, महाराष्‍ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा १९६२, कलम आणि अन्‍वये वतनदार किंवा अधिकृत धारकाने जमीन पुनर्प्रदानासाठी अदा करणे आवश्यक असते तीच असेल.

The occupancy price, to be paid should be the same as the which the watandar or authorised holder would have been required to pay for the regrant of the land in accordance with the provisions of section 5 and 6 of the Maharashtra Revenue Patels (Abolition of Office) Act, 1962.

ii) कब्‍जेहक्‍काच्‍या किमतीचा भरणा योग्य हप्‍त्‍यांमध्ये केला जाऊ शकतो जो जिल्‍हाधिकारी  जमीन पुनर्प्रदान करतांना निश्चित करू शकतील.

Payment of occupancy price may be made in suitable instalments which the Collector may fix at the time of the regrant of the land.

 iii) कब्‍जेहक्‍काच्‍या किमतीच्‍या व्‍यतिरिक्त, अनुदानधारकाने, ज्या तारखेपासून जमीन शासनाकडे पूर्णत: निहित झाली आहे त्या तारखेपासून तिच्या प्रत्‍यक्ष पुनर्प्रदानापर्यंतच्या कालावधीसाठी जमिनीच्या आकारणीच्‍या दिड पट भाडे देखील द्यावे.

अनुदानधारकाला वरील अटी मान्य आहेत आणि त्‍याने त्‍याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळविले आहे याची खात्री करावी.

In additional to the occupancy price, the grantee should be required to pay rent equal to 11/2 times the assessment on the land for the period commencing from the date on which the land vested in Government absolutely to the date of its actual regrant.

It should be ensured that the grantees agree to the above conditions and intimate the Collector in writing accordingly.

 6. हे आदेश महसूल अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनासाठी जारी केले आहेत जे वेळोवेळी प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या विविध आदेशांशी सुसंगत आहेत.

These orders are issued for the guidance of Revenue Officers and are in conformity with the various orders quoted in the preamble, from time to time.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने,

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

 

hœf 

दिनांक: ९.७.२००२

महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः बतन- १०९९/प्र.क्र.२२३/ल-४

दिनांक: ९ जुलै, २००२

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक: २१/२००२

 विषय: महार वतनी जमीनव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी / बतनी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या करण्याबाबत परिपत्रक:-

 महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक: २१/२००२ राज्य शासनाच्या दिनांक ६ मे २००२ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या अधिनियमान्वये पुढील एकूण पाच अधिनियमात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत:-

१. मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५०,

२. मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा, १९५३,

३. मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५,

४. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८

५. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा, १९६२

सदर सुधारणांद्वारे, महार वतनी जमिनीव्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या इनाम/वतन मिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये करण्यासंबंधात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे:-

अ) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीची शेतीसाठी विक्री करण्यासाठी शासनाच्या किंवा सक्षम प्राधिका-याच्या परवानगीची/ना-हरकतीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र अशी विक्री होत असतांना उक्त जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ ही अट कमी होणार नाही.

 ब) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या वर्ग-२ च्या भोगवटादारांना सदर जमीन जुन्या शर्तीने (भोगवटादार वर्ग-१) करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम भरावी लागेल.

 क) भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या पूर्वपरवानगीने अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरीत झालेल्या असतील व त्यासाठी धारकाकडून योग्य ती रक्कम घेण्यात आली असेल तर अशा व्यवहारातील भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ च्या संबोधण्यात येतील.

 ड) भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन बिगर शेतीसाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली गेली असल्यास असे हस्तांतरण चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा व नजराणा रक्कमेच्या ५० टक्के दंड भरून नियमित करता येईल व नंतर सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-१ होईल.

 œ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक: २१/२००२ अन्वये वरील परिच्छेदात नमूद करण्यात आलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने महार वतनी जमीनीव्यतिरिक्त इतर भोगवटादार वर्ग-२ च्या तनी / इनामी जमींनी बाबत पुढील कार्यपध्दती अमलात येईल:-

१) भोगवटादार वर्ग-२ च्या इनामी / तनी जमिनीच्या हस्तांतरणाकरीता कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. तथापि अशा हस्तांतरणानंतर संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-२ चीच राहील.

२) भोगवटादार वर्ग-२ च्या धारकास संबंधित जमीन भोगवटादार वर्ग-१ ची करावयाची असल्यास संबंधीत धारक सिध्‍द शिघ्र गणकानुसार येणार्‍या चालू बाजार भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम तहसिल कार्यालयाकडून चलन मंजूर करून घेऊन शासनास अदा करील.

सदरच्या चलनाद्वारे नजराणाच्या रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर तलाठी चलन पाहून नवीन शर्त (भोगवटादार वर्ग-२) कमी करुन जुनी शर्त (भोगवटादार वर्ग-१) म्हणून दाखल करील. त्यानुसार सदरची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून होईल.

 ३) यापूर्वी अशा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीबाबतीत सक्षम अधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगीने विहीत नजराणा भरुन कृषी प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत झाल्या असतील तर संबंधित जमिनी अशा परवानगी आदेशाच्या दिनांकापासून भोगवटादार वर्ग-१ च्या होतील.

४) भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी कृषी प्रयोजनासाठी पूर्व परवानगी शिवाय व विहीत नजराण्याची रक्कम भरल्याशिवाय हस्तांतरीत झाल्या असतील तर अशी हस्तांतरणे जमिनीच्या चालू बाजार भावाच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून व नजराणा रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरुन घेऊन जिल्हाधिकारी यांना नियमीत करता येतील. अशा प्रकारे हस्तांतरणे नियमानुकूल झाल्यानंतर संबंधित जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ च्या होतील.

hœf 

. दिनांक: .५.२००८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक: मे ९, २००८

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

सन २००८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९

 विषय: पाच वतन निर्मूलन कायद्‍यात सुधारणा २००८

१. मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५०,

२. मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा, १९५३,

३. मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५,

४. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८

५. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा, १९६२ यांत आणखी सुधारणा करण्याबाबत

दिनांक ७ मे २००८ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी प्रसिद्ध केला गेला आणि यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, उक्‍त पाच वतन निर्मूलन कायदे यांत आणखी सुधारणा करून केलेल्‍या सुधारणांचा मतितार्थ असा की,

 प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी (७ मे २००८), भोगवटादाराने जिल्हाधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय अशा कोणत्याही भोगवट्याचे कृषिसंबंधी प्रयोजनासाठी आधीच हस्तांतरण केले असेल तर, अशा हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून त्याचे विक्री खत, वक्षीसपत्र, इत्यादींसारखे नोंदणीकृत संलेख सादर केल्यानंतर असे हस्तांतरण नियमित करता येईल. असे हस्तांतरण नियमित करण्यात आल्यानंतर, अशा जमिनीचा भोगवटा संहितेच्या तरतुदीनुसार, अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार वर्ग दोन) धारण करण्यात येईल.

 शंका दूर करण्यासाठी असे जाहीर करण्यात आले की, उक्‍त सुधारणा महार वतन जमिनी व देवस्थान जमिनींच्या संबंधातील भोगवट्याच्या हस्तांतरणाकरिता लागू होणार नाहीत.

hœf 

. दिनांक :- २.८.२००८

शासन निर्णय क्रमांक बिआयडब्ल्यु २००८/प्र.क्र.२,४/ल- ४

 विषय: वतन / इनाम जमिनीचा नजराणा भरण्यास मुदतवाढ

 भूतपूर्व इनाम जमिनीच्या हस्तांतरणास परवानगी देताना नजराणा भरून घेण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना एका विवक्षित प्रकरणांमध्ये उपरोक्त दिनांक ४/१२/१९९७ रोजीच्या पत्रान्वये आदेशांच्या तारेखापासून ३ महिन्यांपर्यंत नजराणा भरण्यास मुदतवाढ द्यावयाची असल्यास शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी व अशी मुदतवाढ देताना आदेशांच्या दिनांकापासून नजराणा रक्कम भरेपर्यत १५ टक्के दरसाल दर शेकडा या दराने व्याज आकारणी करावी अशी ही सूचना या पत्रात करण्यात आलेली आहे.

 २. भूतपूर्व नाम जमीन हस्तांतरण करताना पूर्वपरवानगी घेतल्यास ५० टक्के नजराणा आकारणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त हे अशा हस्तांतरणास परवानगी देताना धारकाने नजराणा म्हणून किती रक्कम भरावी, याबाबत आदेश पारीत करतात.

 दिनांक ४/१२/१९९७ रोजीच्या विभागाच्या पत्रानुसार आदेशाच्या तारखेपासून नजराणा भरण्यास तीन महिन्यापर्यंत मुदत दोण्यास जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार दिलेले आहेत. तीन महिन्यानंतर धारकास नजराणा भरावयाचा असेल तर शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची तरतूद नियमात अथवा शासन निर्णयात करण्यात आलेली नाही.

 ३. नजराणा भरण्या संदर्भात सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर किती मुदतीमध्ये धारकाने नजराणा भरणे आवश्यक आहे ? मुदतीत नजराणा न भरल्यास काय करावे ? ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

 याद्वारे शासन आता असे आदेश देत आहे की, नजराणा निश्चित करण्याचे आदेश

पारीत केल्याच्या तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यंत वैध राहतील. म्हणजे त्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत संबंधित धारकाने नजराणा शासनाच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर निष्प्रभावित होतील. सबब, तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल, तर सक्षम प्राधिकार्‍याने त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम नव्याने निश्चित करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

hœf 

. दिनांक १.४.२००९.

शासन निर्णय क्रमांक: विआयडब्ल्यू-२००६/प्रक्र. १०८/ल-४

 विषय: ईनाम अथवा वतन प्रकारच्या जमिनीस अकृषिक परवानगी देताना अनर्जित उत्पन्नातील शासनाचा जो हिस्सा वसूल केला जातो ती परिगणित करताना कोणत्या वर्षाचे मुल्यांकन विचारात घेण्यात यावे.

  ईनाम अथवा वतन प्रकारच्या जमिनींना अकृषिक परवानगी देताना अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम म्हणून परिगणित करण्यासाठी कोणते मूल्य आधारभूत धरण्यात यावे शिवाय, प्रत्यक्षात बिनशेतीसाठी आदेश देताना वा हस्तांतरणास परवानगी देताना, प्रत्यक्षात नजराणा वसूल करताना अर्जदारास, अर्ज केल्याच्या दिनांकाचे वा प्रत्यक्षात परवानगी आदेश दिलेल्या दिनांकाचे यापैकी कोणत्या दिनांकाचे मूल्य विचारात घ्यावे हे देखील शासनाच्या विचाराधीन होते. या दोन्ही प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय:-

इनाम/वतन जमिनीच्या नजराण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-

१) इनाम/वतन जमिनीचा नजराणा आकारताना "बाजारमूल्य दर तक्त्यात" नमूद केलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन नजराणा निश्चित करावा.

 २) असे मूल्यांकन विचारात घेताना इनाम/वतन जमिनीच्या खरेदी/विक्रीस, जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ करण्यास वा जमिनीच्या बिनशेती वापरास, ज्या दिनांकास परवानगी दिली जाते. त्या दिनांकाचे बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणारे मूल्य विचारात घेऊन नजराणा आकारावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

hœf 

. दिनांक: १३.७.२०१

कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग मार्फत विभागीय आयुक्त, नाशिक आणि जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना मार्गदर्शन

जा.क्र.- बीआयडब्ल्यू २०११/३६०/प्र.क्र.१८८/ल-४,

विषय: बिनशेती वापरासाठी नजराणा रक्कम

 इनाम / वतन जमिनीच्या नजराणा रकमेबाबत.. आपले पत्र क्रमांक

) भूसुधार-१/कावि/३०९३५/२०११/३२८९९ दि. ०८/०७/२०११

२) शासन पत्र समक्रमांक दि. २८/०७/२०११

३) शासन पत्र समक्रमांक दि. १७/०८/२०११

उपरोक्त विषयावरील आपल्या संदर्भ क्रमांक १) येथील पत्राच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक २) च्या पत्रान्वये निर्गमित स्पष्टीकरणास संदर्भ क्रमांक ३) च्या पत्रान्वये स्थगिती देण्यात आली आहे.

२. आता, प्रस्तूत प्रकरणी मला आपणास असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, संदर्भ क्रमांक २) च्या पत्रास संदर्भ क्रमांक ३) च्या पत्रान्वये देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असून विविध भूसुधार कायद्यांखाली खालसा करून नवीन शर्तीने पुनर्प्रदान (Regrant) केलेल्या इनाम / वतन जमिनींच्या बाबतीत एकदा विही नजराणा रक्कम भरून भोगवटादार वर्ग-१ करण्यास परवानगी दिल्यानंतर भविष्यात जमीन धारकाने बिनशेती करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास, परवानगीच्या दिवशी असलेल्या बाजारमुल्यानुसार नजराणा रक्कम निश्चित करुन त्यामधून पूर्वी भरलेल्या नजराण्याची रक्कम वजा करुन येणार्‍या फरकाची रक्कम आकारता येणार नाही असे अर्धन्यायीक निर्णय तसेच प्रशासकीय स्पष्टीकरण यापूर्वी वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार आपल्या संदर्भीय पत्रान्वये पुन्हा नजराणा आकरण्याबाबत व्यक्त केलेली धारणा योग्य नाही.

hœf 

. दिनांक: ..२०१४

कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग मार्फत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना मार्गदर्शन

जा.क्र.- बीआयडब्ल्यू ०११२/प्र.क्र.९३/ल-४

विषय: भोगवटादार वर्ग -१ म्हणून धारण जात इनाम बिनशेती वापरासाठी नजराणा रक्कम

 मुंबई जात इनामे नष्ट करण्याबाबतचा कायदा, १९५२ बाबत स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषयावरील आपल्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने, मुंबई जाते इनामे नष्ट करण्याबाबतचा कायदा, १९५२ अंमलात आल्यानंतर जात इनाम जमिनी भोगवटादार वर्ग -१ म्हणून धारण करण्यात आल्या असून या जमिनींच्या बिनशेती वापरासाठी नजराणा रक्कम आकारण्याची आवश्यकता नाही ही आपली धारणा विधी व न्याय विभागाची सहमती व शासनाच्या मान्यतेने पक्की करण्यात येत आहे.

hœf 

. दिनांक: २७.१२.२०१८

शासन निर्णय क्रमांकः जमीन -२०१५/प्र.क्र.८७ /ज-१अ

विषय: शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी इनाम / वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) आणि इनाम जमिनी भूसंपादित / वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत.....

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुन: स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये शासन अथवा शासन अंगीकृत उपक्रमाच्या प्रकल्प व योजनांसाठी वेळोवेळी गरजेनुसार खाजगी जमिनी सक्तीने अथवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येतात. सदर भूसंपादन प्रक्रियेत बऱ्याचवेळा शासनाने प्रदान केलेल्या अथवा विविध भूसुधार कायद्याखाली प्राप्त झालेल्या भोगवटादार वर्ग-२/ नियंत्रित सत्ता प्रकार/ नवीन व अविभाज्य शर्तीच्या जमिनी ही संपादीत करणे अपरिहार्य ठरते. शासनाने प्रदान केलेल्या अथवा विविध भूसुधार कायद्याखाली मिळालेल्या जमिनी अन्यथा हस्तांतरीत करीत असताना त्यावर संबंधित कायद्यातील/नियमातील तरतूदीनुसार अनर्जित उत्पन्न / नजराणा/अधिमूल्य आकारण्यात येते. मात्र, ज्यावेळी भूसंपादन कायद्याखालील अशा जमिनी शासन ताब्यात घेते त्यावेळी अशा जमिनी शासना व्यतिरिक्त इतर कोणालाही हस्तांतरीत करण्याची मुभा संबंधित जमीन मालकाला नसते. तसेच अशा जमिनी भूसंपादन प्रक्रियेनंतर शासनाकडे कायमस्वरुपी निहीत होत असल्याने अशा प्रकरणी अनर्जित उत्पन्न / नजराणा आकारताना तो सर्वसाधारण जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहाराप्रमाणे आकारणे न्यायोचित होणार नसल्याने विचाराअंती अशा रकमेच्या आकारणीबाबत सर्वंकष धोरण विहित केलेले आहे.

 कनिष्ठ वतन जमिनींसाठी "मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८ मधील तरतूदी लागू होतात. तसेच, महार वतन जमिनीसाठीमुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८ मधील तरतूदी लागू होतात.

 सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये या कायद्‍यांतील कलम ५ मध्ये सुधारणा करुन, महार वतन जमिनी वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या वतन जमिनी हस्तांतरणीय करण्यात आलेल्या आहेत. शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जमिनी भूसंपादित/ वाटाघाटीने संपादीत करताना आकारावयाच्या नजराण्याबाबत शासन निर्णय क्र. जमीन- २०१५/प्र.क्र.८७/ज-१अ, दिनांक ११ जानेवारी, २०१७ अन्वये धोरण विहीत करण्यात आले आहे.

तथापि, “मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत कायदा, १९५८ मधील अन्य वतनांबाबत आणि खालील कायद्यातील वतन आणि इनाम जमिनींच्या संदर्भात अशा स्वरूपाचे धोरण नसल्याने, त्या कायद्याखालील जमिनींच्या भूखंपादनाचा मोबदला वाटप करतांना अडचणी येत असल्याने महार वतन जमिनीच्या धर्तीवरच याबाबतचे असे धोरण विहीत करणे आवश्यक आहे.

ही सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता, खाली नमूद कायद्याखालील वतन आणि इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) विविध भूसंपादन कायद्याखाली (उदा. भूसंपादन कायदा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम, १९६१, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ इत्यादी अन्वये ) संपादीत करीत असताना मोबदल्यातून नेमकी किती रक्कम नजराण्यापोटी शासन जमा करुन घ्यावी, या अनुषंगाने क्षेत्रिय महसूल अधिकारी व प्राधिकारी यांना खालील प्रमाणे सर्वंकष सूचना देण्यात येत आहेत.

 शासन निर्णय :-

राज्यात वतन आणि इनाम जमिनी आणि त्या बाबतीत (१) मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत कायदा, १९५८ (२) मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा कायदा, १९५० (३) मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५ (४) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा, १९५३

(५) महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा, १९६२ हे कायदे लागू आहेत. त्या अनुषंगाने, सदर कायद्यांमधील तरतूदी अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारात, या कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या इनाम / वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून), वेळोवेळी सक्तीने/ विविध कायद्यांन्वये संपादीत करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करताना किंवा संबंधित शेतकऱ्याकडून भूसंपादना व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने अशा जमिनीचे हस्तांतरणास मंजूरी देताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत या आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत :

१. सर्वसाधारण परिस्थितीत कनिष्ठ वतन जमिनींचे (महार वतन जमीन वगळून) शेती / बिनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करणे याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूटीएन-१०९९/प्र.क्र.२२९/ल-४, दि.१०.०३.२००० अन्वये सर्वंकष सूचना व सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारीत तरतूदींप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

२. (अ) शासकीय प्रकल्प/ योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी वतन/इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) सक्तीने भूसंपादन अधिनियमान्वये किंवा अन्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन विषयक तरतूदीन्वये संपादीत करण्यात येत असतील किंवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येत असतील तर, अशा समयी भूसंपादन अधिकारी यांनी अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करावी.

(ब) महानगरपालिका/ नगरपरिषदा यांच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या जमिनी त्या-त्या आरक्षणाच्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत होत असतील अशा प्रकरणी संबंधित जमीन धारकाची विनंती असल्यास भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येईल. भूसंपादन मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क/ चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात मंजूर करण्याची मागणी व तशी मंजूरी संबंधित नियोजन प्राधिकरणामार्फत निवाडा घोषित होण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील. निवाडा घोषित झाल्यानंतर अशी मागणी करता येणार नाही व भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.

 ज्या प्रकरणी वतन / इनाम जमिनींचा (महार वतन जमीन वगळून) तसेच इतर भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराच्या जमिनींचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (TOR) / चटई क्षेत्र (FSI) च्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येत असेल, अशा प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्र विषयक आदेश मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरण यांनी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी असे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करताना त्यावेळी संबंधित जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराण्यापोटी वसूल करावी. तदनंतर संबंधित अर्जदार व्यक्ती यांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. तसेच या ना-हरकत प्रमाणपत्रा आधारे संबंधित नियोजन प्राधिकरण यांना अशा प्रकरणी १००% हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्र मंजूर करता येईल.

(क) उपरोक्त (ब) मध्ये नमूद केल्याव्यतिरिक्त विकास योजनाबाह्य किंवा ग्रामीण क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत जमिनीसाठी भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.

hœf 

१०. दिनांक: १६.७.२०२१

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै १६, २०२१.

सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

१. मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५०,

२. मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत कायदा, १९५३,

३. मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५५,

४. मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत कायदा, १९५८

५. महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) कायदा, १९६२ यांत आणखी सुधारणा करण्याबाबत

दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.

यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी उक्‍त पाच वतन निर्मूलन कायद्‍यात आणखी सुधारणा करून केलेल्‍या सुधारणांचा मतितार्थ असा की,

 सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास (१६.७.२०२१) किंवा त्यापूर्वी असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्‍यांची किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांइतक्या रकमेचे प्रदान न करता, कृषितर वापरासाठी अगोदरच हस्तांतरित करण्यात आला असेल, किंवा कृषितर वापरासाठी उपयोगात आणण्यात आला असेल आणि अशा जमिनीची किंवा भूखंडाची विभागणी, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "गुंठेवारी विकास अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) अन्वये नियमाधीन करण्यात आली असेल किंवा नियमाधीन करण्यात येत असेल, तेव्हा असे हस्तांतरण, गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या कोणत्याही रकमेबरोबरच अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पंचवीस टक्क्यांइतकी रक्कम प्रदान केल्यावर नियमाधीन करता येईल; आणि अशी रक्कम प्रदान केल्यावर, भोगवटादार, संहितेच्या तरतुदींनुसार, ती जमीन किंवा तो भूखंड भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून धारण करील.

 स्पष्टीकरण: उक्‍त प्रयोजनांकरिता, “अशा जमिनीचे बाजार मूल्ययाचा अर्थ, संबद्ध वर्षासाठी याबाबतीत, महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९५ याच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही नियमांच्या तरतुदी अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा जमिनीचे बाजार मूल्य, असा आहे आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात आले नसेल किंवा ते उपलब्ध नसेल तेथे त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्याच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाकडून निर्धारित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे."

hœf       hœf       hœf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel